Utworzenie specjalności Biotechnologia molekularna

Zgodnie z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w ciągu 5-letniej perspektywy rozwoju  woj. podkarpackiego istnieje popyt na specjalistów z zakresu biotechnologii. Zapotrzebowanie to wynika również z braku ośrodka naukowo-dydaktycznego w regionie  południowo-wschodnim, który kształciłby specjalistów przy pomocy nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej. Dlatego w ramach projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy” na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia została utworzona specjalność Biotechnologia molekularna.

W ramach projektu planuje się stworzyć  15 osobową grupę seminaryjno-laboratoryjną studentów wyłonionych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przez Kolegium Dziekańskie, zgodnie z  standardami wyznaczonymi przez Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną dla kierunku Biotechnologia. 

Ideą tego pilotowego projektu jest to, aby zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy nie tylko z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także z innych ośrodków akademickich, naukowo-badawczych co  ułatwi  studentom bezpośredni kontakt z różnymi specjalistami z całego kraju.

Podczas trwania programu przewidziano przeprowadzanie wielokrotnych ankiet wśród potencjalnych pracodawców, którzy mają zweryfikować zakres  treści programowych tak, aby dostosować je do potrzeb rynku pracy.

Ankiety rozesłane do przedsiębiorstw  branży biotechnologiczno-chemicznej przeprowadzone przed przygotowaniem projektu wykazały  potrzebę skonstruowania siatki  programowej w myśl zasady „Know-How”, która będzie obejmowała blok zajęć teoretycznych (audytoryjno-seminaryjnych)  uzupełnionych o treści praktyczne realizowane podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

W związku z tym stworzono siatkę programową  kierunku Biotechnologia studiów II stopnia specjalności Biotechnologia molekularna, która  obejmuje 4 semestry (1320 h i 240 h konsultacji), a jej realizacja umożliwi studentom zdobycie 120 punktów ECTS. 

W  I semestrze  odbywać się będą zajęcia z zakresu metodologii oraz optymalizacji technik doświadczalnych, a także praktycznego wykorzystania technik analizy procesów molekularnych w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych. W  II semestrze  zajęcia opierać się będą na praktycznym wykorzystaniu zasady przekazywania i wyrażania (ekspresji) informacji genetycznej i jej przekształcania w układy białkowe. W trakcie tego semestru przewiduje się również kursy:  poszerzające praktyczno- teoretyczną wiedzę studentów dotyczącą enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów biotechnologicznych, zastosowania białek w przemyśle i medycynie, analizy instrumentalnej oraz wykorzystania układów biologicznych o charakterze biosensorów w przemyśle, medycynie oraz ochronie środowiska;  zastosowania technik molekularnych w badaniach materiału genetycznego, zasad prowadzenia zwierzęcych i roślinnych hodowli komórkowych. Blok przedmiotowy III semestru będzie skupiał się na kształceniu z zakresu specjalistycznych molekularnych procedur stosowanych w praktyce laboratoryjnej bazujących na technikach mikroskopowych jak również na kształceniu z zakresu inżynierii genetycznej roślin, bioinżynierii komórek zwierzęcych.  Kursy IV semestru  będą obejmowały treści  z  zakresu ekologicznych oraz ekonomicznych aspektów biotechnologii. Problematyka realizowanych zajęć będzie dotyczyć:  złożoności powiązań w ekosystemach oraz ich praktycznych molekularnych implikacji w ochronie środowiska jak i rolnictwie, oceny korzyści i zagrożeń  z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska, etycznych oraz społecznych aspektów manipulacji genetycznych i komórkowych, systemów zarządzania jakością w biotechnologii oraz praktyce laboratoryjnej, ekonomicznych i organizacyjnych zagadnień biotechnologii.

Ponieważ grupę docelową stanowią abiturienci studiów I stopnia różnych kierunków przyrodniczych,  dlatego dodatkowo w programie przewiduje się kursy specjalistyczne języka angielskiego z zakresu biotechnologii na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Program będzie rozszerzony także o zajęcia z form i procedur ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii. W siatce programowej planuje się także ujęcie cyklu wykładów monograficznych, koncentrujących się na bieżącej problematyce biotechnologii molekularnej z zakresu medycyny, przemysłu, ochrony środowiska oraz rolnictwa.

Dodatkowo kursy realizowane w I semestrze zostaną wzbogacone o zajęcia z Pracowni metodycznej, w ramach której studenci zapoznają się z technikami badawczymi  wykorzystywanymi podczas realizacji prac naukowych prowadzonych w jednostkach naukowo-dydaktycznych wchodzących w skład Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. W II semestrze student w wybranej przez siebie pracowni zapozna się z aktualną tematyką badawczą. Bezpośrednim opiekunem studenta  przy realizacji obu rodzaju zajęć będzie samodzielny pracownik naukowy (prof., dr hab. ). W ramach pracowni magisterskiej w semestrze III i IV studenci realizować będą tematykę związaną z  pracami dyplomowymi.

Szeroka wiedza absolwentów zdobyta podczas trwania studiów spowoduje, że będą oni przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy szeroko rozumianej branży biotechnologicznej w zakresie opracowywania, projektowania i wdrażania nowych oraz usprawniania istniejących technologii w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, biotechnologicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz w ochronie środowiska.
Po zakończeniu studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia absolwent ma także możliwość  kontynuowania nauki na studiach III stopnia na innych krajowych oraz europejskich uczelniach.

Program studiów biotechnologia molekularna