Informacje o projekcie

Nazwa projektu:

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

sfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IV - Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.”

Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Czas trwania projektu
: 1.09.2009 – 31.12.2012

Wartość projektu: ok. 15 mln PLN

Główny cel projektu:
Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz dostosowanie jej do wymagań rynku pracy.

Uniwersytet Rzeszowski dokonując analizy potrzeby realizacji projektu, zdiagnozował następujące problemy:

 1. Niski stopień powiązania zakresu tematycznego studiów UR do potrzeb rynku pracy na kierunkach, na których w najbliższych 5 latach będzie rosło zapotrzebowanie na specjalistów.
 2. Mała popularność kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych oraz trudności na innych kierunkach z zaliczeniem przedmiotów bazujących na wiedzy z matematyki i fizyki.
 3. Niewystarczające przełożenie wiedzy teoretycznej absolwentów UR na praktykę życia zawodowego, wynikające z braku staży i praktyk.
 4. Brak dostępu studentów do porad z dziedziny prawa pracy, psychologii zatrudnienia oraz doradztwa zawodowego.
 5. Trudności w korzystaniu z pełnej oferty edukacyjnej przez studentów niepełnosprawnych wynikające z braków technologicznych i architektonicznych uczelni oraz szkoleń i kursów uwzględniających specjalne metody pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Cele szczegółowe:

 1. Utworzenie w roku akademickim 2009/10 nowej specjalności: Biotechnologia Molekularna a studiach II stopnia kierunku Biotechnologia.
 2. Modyfikacja 6 obecnie funkcjonujących specjalności na kierunkach: matematyka, fizyka techniczna, ochrona środowiska, fizjoterapia, ekonomia, informatyka pod kątem ich dostosowania do potrzeb rynku pracy.
 3. Wyrównanie i podniesienie poziomu wiedzy z matematyki i fizyki .
 4. Zdobycie przez 940 studentów doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży.
 5. Stworzenie 6 paneli eksperckich i 3 baz danych jako platformy wymiany i gromadzenia informacji o oczekiwaniach pracodawców oraz włączenie ich do procesu kształcenia przez udział w prowadzeniu warsztatów i seminariów.
 6. Umożliwienie studentom i absolwentom pełnego wejścia na rynek pracy poprzez rozszerzenie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie specjalistycznych umiejętności.
 7. Poprawa jakości świadczonych usług Biura Karier.
 8. Umożliwienie korzystania z pełnej oferty edukacyjnej studentom niepełnosprawnym.
 
Odsłon : 651159
Aktualnie 5 gości